Erkenning

Vanaf september 2019 gelden nieuwe erkenningsvoorwaarden voor Shippers die vanaf dat moment gebruik willen maken van de transportdiensten van ZEBRA. Deze erkenningsvoorwaarden kunt u hier downloaden.
 
Tot 1 september 2019 blijven de bestaande voorwaarden van kracht.

 

Voorwaarden tot 1 september 2019:
 
Alleen door ZEBRA Gasnetwerk B.V. (verder: ZEBRA) erkende Shippers kunnen gebruik
maken van de transportdiensten van ZEBRA. Zij dienen deze erkenning verkregen te hebben
op het moment dat de transportdienst zal worden afgenomen. ZEBRA gaat ervan uit dat
iedere partij die een verzoek om erkenning indient om erkend te worden zich op de hoogte
stelt van de vigerende tarieven en de algemene voorwaarden.
 
ZEBRA erkent een partij als deze:

 

 1. voldoende kredietwaardig is in relatie tot zijn transportverplichtingen. Een partij
  wordt geacht kredietwaardig te zijn indien deze reeds erkend is als Shipper voor het
  HD-netwerk van GtS en/of Fluxys. Dit dient op eerste verzoek door deze partij te
  worden aangetoond. Tevens zal hij ZEBRA onverwijld op de hoogte stellen indien
  een erkenning door GtS en/of Fluxys komt te vervallen;
 2. voldoet aan de eisen ten aanzien van elektronisch berichtenverkeer met betrekking tot
  nominaties;
 3. in alle opzichten beschikt over de deskundigheid en zorgvuldigheid en over
  technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om deel te
  kunnen nemen aan het gastransport in het net van ZEBRA en zich in
  overeenstemming daarmee gedraagt. Een partij wordt geacht te voldoen aan het
  bepaalde in de vorige volzin indien deze als Shipper gekwalificeerd is voor het HDnetwerk
  van GTS en/of Fluxys;
 4. de vigerende algemene transportvoorwaarden van ZEBRA
  accepteert zoals gepubliceerd op www.zebragasnetwerk.nl. Acceptatie geschiedt op
  het moment van het sluiten van de transportovereenkomst met ZEBRA.

 

Wanneer een partij aan bovenstaande voorwaarden voldoet, verstrekt ZEBRA een erkenning
door publicatie op de website. Deze partij wordt vervolgens aangeduid als ‘Shipper’.
 
Thans zijn de volgende partijen als Shipper erkend;