Disclaimer

Disclaimer
Onderhavige disclaimer is van toepassing op deze website (zebragasnetwerk.nl).
 
Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en wordt door ZEBRA Gasnetwerk B.V. (hierna: ‘ZEBRA’) met zorg samengesteld. ZEBRA streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is.

Er worden door ZEBRA geen garanties gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. ZEBRA garandeert evenmin dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere websites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. ZEBRA heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en ZEBRA aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Tevens aanvaardt ZEBRA geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie dan wel uit het (ongestoorde) gebruik van deze website.
 
Copyright
ZEBRA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie voor. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van ZEBRA, dan wel de rechthebbende, informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken. Slechts het downloaden en/of afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik is toegestaan.
 
Wijzigingen
ZEBRA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van onderhavige disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is aan te raden periodiek te controleren of de op deze website aangeboden informatie, hieronder mede verstaan de inhoud van deze disclaimer, is gewijzigd.